Návrh na změny v řádech MSKCHPL

Napsal Leonberger.bloger.cz (») 24. 6. 2010 v kategorii MSKCHPL, přečteno: 3427×
srbec33.jpg

Pozměňovací návrhy – členská schůze MSKCHPL 2010:


Zásadní navrhovanou změnou klubových řádů je zrušení krycích listů a jejich náhrada nahlášením krytí. V rámci 20-ti klubů chovatelů leonbergerů sdružených v IULH (Mezinárodní unii leonbergerů) je zaveden tzv. krycí list víceméně pouze na území bývalého Československa. Chápu trvání na krycím listu v řízeném chovu, tak jak jej praktikuje zcela osamoceně v rámci celé IULH KCHL, i když nejsem v žádném případě zastáncem tohoto řízeného chovu. Ostatní kluby IULH praktikují buďto více či méně kontrolovaný nebo dokonce volný chov. Domnívám se, že by bylo nanejvýš vhodné, přiblížit podmínky chovu v MSKCHPL podmínkám členských klubů IULH. Věřím, že by většina chovatelů v MSKCHPL uvítala, kdyby se stejně jako chovatel v zemi původu našeho plemene, tedy v německém klubu DCLH, mohli svobodně rozhodnout třeba pouhý den před krytím, že se svým psem pojedou k jakému krycímu psovi budou chtít, samozřejmě při zachování požadavků na chovného partnera vyplývajících z bonitačního protokolu.

Navrhované změny klubových řádů, týkající se zrušení KL a zavedení nahlášení vrhu je zapotřebí brát komplexně.

Další navrhovanou změnou je zapojení i majitelů krycích psů k přispívání do klubové pokladny, tak jak je to praktikováno v zahraničních klubech. V zahraničních klubech sdružených v IULH jdou ještě dál a majitelé krycích psů platí například poplatek za každého odchovaného potomka.

Mezi mé návrhy patří také kompletní zrušení finančních sankcí kárného řádu, který v této podobě nemá v rámci IULH obdoby a zpoplatnění klubových služeb nečlenům klubu na dvojnásobek, což je rovněž obvyklá sazba v rámci IULH. Požadování pětinásobného poplatku mi připadá jako preventivní opatření proti zastřešení než jako nabízení této služby nečlenům. Klub by se měl spíš zatraktivněním klubového života snažit o získáváni nových členů.

Navrhuji k odhlasování členskou schůzí, aby funkce poradce chovu byla doplněna tzv. regionálními poradci, kteří by v regionech měli opravdu být rozmístěni tak, aby k nim měli chovatelé a majitelé psů v daném regionu blízko. Krom jiných výhod pro chovatele z toho vyplývajících by i kontroly vrhu mohly být pro klub výhodnější po stránce ekonomické.

Kromě pozměňovacích návrhů klubových řádů navrhuji k odhlasování členskou schůzí:
Umístit na klubových stránkách ke stažení např. ve formátu PDF:
-         všechny klubové řády
-         potřebné formuláře, žádosti a přihlášky.

Žádám, aby mé návrhy byly ve Zpravodaji zveřejněny v podobě, v jaké jsem je zaslal i s tímto úvodníkem. Přál bych si, aby se členové klubu zamysleli nad organizací a řízením chovu v MSKCHPL a nyní nebo v blízké budoucnosti dali průchod změnám, které nás přiblíží chovu v zemi původu plemene a ostatních vyspělých zemích.

Děkuji.

Jaroslav Lukeš

Milotičky, 15.6.2010

---------------------------------  

Pozměňovací návrhy ke stávajícím klubovým řádům:

Stanovy MSKCHPL:

Článek 5.  Práva člena klubu
Doplnit: 
5.10  dostávat v klubovém zpravodaji podrobný Zápis o průběhu členské schůze klubu spolu s podrobnou Zprávou o hospodaření a majetku klubu
5.11  dostávat v klubovém zpravodaji podrobný Zápis o průběhu výborové schůze

Článek 14. Závěrečná ustanovení
Stávající znění: 14.1  výbor klubu je oprávněn k výkladu stanov klubu jakož i k vydávání vnitřních prováděcích předpisů
Navrhované znění: Článek 14.1 zrušit.

Zápisní řád MSKCHPL:

IV. Chovní jedinci
2. Podmínky pro zařazení do chovu jsou:

Stávající znění: - již uchovněný pes nebo fena nebude zapsán na krycí list a chovné feně nebude vystaven krycí list, uplyne-li více než 24 měsíců od poslední účasti na výstavě pořádané MSKCHPL se známkou nejhůře velmi dobrá
Navrhované znění: - již uchovněný pes nebude oprávněn krýt a fena nebude smět být nakryta, uplyne-li více než 24 měsíců od poslední účasti na výstavě pořádané MSKCHPL se známkou nejhůře velmi dobrá

VI. Krycí list (Doporučení nebo potvrzení o krytí feny)
Stávající znění: Zrušit v celém rozsahu.
Navrhované znění  
VI.  Nahlášení krytí / Povolení krytí zahraničním plemeníkem
1. Poradce chovu je chovateli na požádání nápomocen při výběru krycích psů.
2. MSKCHPL používá kontrolovaný chov, tj. chovatel je zodpovědný za výběr chovného páru. Musí však postupovat v souladu s chovatelským požadavkem na partnera dle bonitačního kódu. Pes s DKK 2 smí být spářen výhradně s partnerem s DKK 0. Spojení mezi blízkými příbuznými je možné, používá se se souhlasem PCH a na přání či se souhlasem chovatele.
3. Nahlášení krytí obsahuje základní údaje o partnerech. Spojení stejných rodičů může být uskutečněno maximálně dvakrát.
4. V případě krytí zahraničním plemeníkem zašle majitel feny PCH nejméně 4 týdny před plánovaným krytím (v případě vyřízení IHNED viz Ceník poplatků a příspěvků) následující kopie:
Rodokmen
Vyšetření DKK
Pro všechny země FCI, ve kterých je prováděna bonitace rovnocenná s MSKCHPL, bonitační protokol, z ostatních zemí tři výstavní posudky ze tříd dospělých (vyšší než třída mladých) nejhůře s hodnocením velmi dobrá.
Zubní karta, není-li k dispozici, potvrzení o plnochruposti.
5. Majitel krycího psa zašle formulář nahlášení krytí PCH do jednoho týdne po uskutečněném krytí současně se zaplacením krycího poplatku na klubový účet. Povinnost nahlášení krytí současně se zaplacením krycího poplatku se vztahuje na majitele psa i v případě nakrytí zahraniční feny.
Odůvodnění: Zatímco je v zahraničních klubech sdružených v IULH naprosto běžnou záležitostí, že i majitelé plemeníků se podílejí zapojením svých psů do chovu průběžně na plnění klubové pokladny, končí jejich podíl u nás poplatkem za absolvování bonitace, nepočítáme-li členský příspěvek, který je pro všechny členy stejný. Navrhované znění by mohlo alespoň trochu narovnat nepoměr přispívání do klubové pokladny mezi chovateli a majiteli psů.

6. Rozhodne-li se chovatel nakrýt fenu zahraničním plemeníkem, přechází povinnost nahlášení krytí se současným zaplacením krycího poplatku na majitele feny.

VII.  Krytí
Stávající znění: Zrušit v celém rozsahu.
Navrhované znění:
1. Majitelé chovných partnerů jsou povinni ujistit se před krytím o chovnosti (bonitační hodnocení / záznam v rodokmenu).
2. Každé krytí musí být na oficiálním formuláři potvrzeno podpisem majitelů obou chovných partnerů, pravdivě a s udáním data.
3. Chovná fena nesmí být nakryta dříve, než cca. 10 měsíců od předchozího porodu a to i v případě úhynu vrhu nebo narození pouze jednoho štěněte. Sledování a dodržení této ochranné lhůty je povinností majitele feny.
Odůvodnění: Chceme-li se řadit mezi kluby chovatelů leonbergerů z vyspělých zemí, měli bychom i my dopřát feně po často náročném období spojeném s porodem a odchovem štěňat dostatečný čas na regeneraci před následným krytím. Pauza v délce 10 měsíců je nejobvyklejší v členských klubech IULH. 

4. Inseminaci je nutné mít povolenou PCH. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/199 Sb.). Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.
5. Výše poplatku, který mezi sebou sjednávají majitel psa a majitel nakryté feny, je výlučně jejich soukromou záležitostí. MSKCHPL nepřísluší vést o těchto platbách jakékoliv záznamy. MSKCHPL však doporučuje uzavření patřičné smlouvy mezi oběma stranami.

VIII. Vrh
Bod 7.

Stávající znění:  Zároveň s formulářem hlášení vrhu zasílá chovatel i originál krycího listu. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí. I v tomto případě vrací originál krycího listu poradci chovu.
Navrhované znění:   Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a poradci chovu do 75 dnů po krytí.

Bod 12.
Stávající znění: Chovatel je povinen umožnit kdykoliv kontrolu vrhu a chovného místa zástupcům MSKCHPL.
Navrhované znění: Chovatel je povinen umožnit po předchozí domluvě kontrolu vrhu a chovatelského prostředí poradcem chovu MSKCHPL.
Odůvodnění: Chovná je fena, zatímco místo, resp. prostředí je chovatelské! Chovatel nemůže být KDYKOLIV přítomen, proto je nutná předchozí domluva termínu kontroly. Ani PCH není kdykoliv k zastižení! Kontrolu vrhu i chovatelského prostředí by měl provádět PCH, případně regionální PCH. Nikoliv např. pokladník (pan pokladník promine).

Bod 19.
Stávající znění: Seznam formulářů pro chov, které vydává chovateli poradce chovu:
-  žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice – na požádání
-  žádost o vydání krycího listu – na požádání (v nutných případech i telefonicky)
krycí list  2x  - po obdržení žádosti
-  žádanka o tetovací čísla  2x - po zaslání hlášení vrhu
-  přihláška k zápisu štěňat  2x – po zaslání hlášení vrhu

Navrhované znění: Seznam formulářů pro chov, které vydává chovateli nebo majiteli krycího psa poradce chovu a které jsou k dispozici ke stažení na klubových stránkách:
-  žádanka o mezinárodně chráněný název chovatelské stanice
-  formulář hlášení krytí
-  formulář hlášení vrhu
-  žádanka o tetovací čísla, resp. čísla čipu  (2x – po zaslání hlášení vrhu) 
-  přihláška k zápisu štěňat  (2x – po zaslání hlášení vrhu) 

X. Zápisy štěňat do plemenné knihy
Bod 4.

Stávající znění: Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu chovnosti.
Navrhované znění: Součástí přihlášky vrhu je formulář o hlášení krytí, kopie originálů PP feny i psa včetně dokladu chovnosti obou.

Ceník poplatků a příspěvků:
Bod 5)

Stávající znění: Výše poplatků je pro člena i nečlena MSKCHPL jednotná. Členu MSKCHPL, který má řádně a včas zaplacené příspěvky na kalendářní rok, bude poskytován bonus ve výši 80% ze stanovené výše poplatku. Toto se netýká zápisného a ročního příspěvku  

        Položka                       Kč pro člena s                    Kč pro nečlena                   kód položky

                                           eventuelním bonusem

       

       Zápisné                                100,-/osoba                          xxx                                 002

       Roční členský příspěvek      300,-/osoba                          xxx                                 001

       Bonitace                              200,-/pes                          1000,-/pes                          003

       Kontrola vrhu                      100,-/štěně                        500,-/štěně                       005

       Vystavení KL dle zásad       100,-/kus                           500,-/kus                          007

       Vystavení KL IHNED          400,-/kus                         2000,-/kus                          008

       Výstavní poplatek                dle příslušných               

                                                   propozic k výstavě             006                                    -

                       

Nečlen, kterému byl vydán KL a žádá o kontrolu vrhu, pošle předem na adresu klubu poplatek za kontrolu vrhu a náhradu cestovních nákladů dle sazebníku ČMKU. Pokud tak neučiní, kontrola vrhu provedena nebude a štěňata budou bez průkazu původu.

Navrhované znění:    Nečlen MSKCHPL platí dvojnásobné poplatky.

         Položka                     Kč pro člena                       Kč pro nečlena               kód položky

         Zápisné                               100,-/osoba                          xxx                                002

         Roční členský příspěvek     300,-/osoba                         xxx                                001

         Bonitace                              200,-/pes                            400,-/pes                         003

         Kontrola vrhu                      100,-/štěně                         200,-/štěně                      005

         Nahlášení krytí dle zásad     100,-/kus                            200,-/kus                        007

            (majitelem krycího psa)

        Povolení krytí zahraničním plemeníkem dle zásad       100,-/kus                        200,-/kus                      009

          Povolení krytí zahraničním plemeníkem IHNED          200,-/kus                           400,-/kus                      010

          Výstavní poplatek dle příslušných propozic k výstavě             006                              -

Nečlen, který žádá o kontrolu vrhu, pošle předem na adresu klubu poplatek za kontrolu vrhu a náhradu cestovních nákladů dle sazebníku ČMKU. Pokud tak neučiní, kontrola vrhu provedena nebude a štěňata budou bez průkazu původu.

Odůvodnění: Zpoplatnění klubových služeb nečlenům dvojnásobnou taxou je v zahraničních klubech sdružených v IULH obvyklé a to dokonce i u bývalých vyloučených členů. Nevidím důvod, abychom se příliš dlišovali od zavedené praxe v klubech ve vyspělých zemích.

Kárný (disciplinární) řád MSKCHPL
Stávající znění:  Zrušit v celém rozsahu
Navrhované znění: Disciplinárním orgánem klubu je dle stanov výbor klubu.
Porušováním klubových řádů se člen vystavuje možnému postihu dle kárného řádu.
Kárná opatření jsou:
-  napomenutí
-  odvolání z funkce MSKCHPL
-  pozastavení členství v MSKCHPL
-  vyloučení z MSKCHPL
-  dočasné omezení chovatelské činnosti
-  trvalý zákaz chovatelské činnosti
-   vypovězení servisní smlouvy klubem chovateli-nečlenovi, kterému klub poskytuje chovatelský servis na smlouvu

Míra provinění člena klubu, respektive chovatele-nečlena klubu ovlivňuje rozhodnutí, jaké kárné opatření je uloženo. Člen klubu, respektive chovatel-nečlen, kterému bylo uloženo kárné (disciplinární) opatření, se může písemně odvolat do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí k členské schůzi dopisem adresovaným předsedovi klubu. Odvolání má odkladný účinek. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šest a šest