Korespondence s MSKCHPL - část 2.

Napsal Leonberger.bloger.cz (») 2. 9. 2010 v kategorii MSKCHPL, přečteno: 3182×
obrazky/a1.jpg

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: MSKCHPL
Cc: Svoboda Zdenek ; Zeman Josef ; P.Novák
Sent: Tuesday, May 04, 2010 12:46 AM
Subject: Odpoved výboru MSKCHPL na dopis z 15.3.2010

Dámy a pánové, členové výboru MSKCHPL,

odpovídám na Váš e-mailový dopis ze dne 15.3.2010, který byl odpovědí na můj e-mail ze dne 16.2.2010. Váš dopis je zcela nesmyslně nadepsán „Odpověď na stížnost pro druhý krycí list…“. Nepodával jsem stížnost, nýbrž jsem dle článku č.5 stanov žádal vysvětlení, proč PCH nedoplnila vystavený krycí list o dalšího požadovaného psa.

Článek 2.1 stanov praví, že klub hájí a prosazuje zájmy svých členů v souladu s těmito stanovami a obecně platnými zákony. Vzhledem ke skutečnosti, že doplnění krycího listu o dalšího krycího psa by nebylo v nesouladu s těmito stanovami, nebránilo doplnění dalšího krycího psa nic kromě nevůle/dobré vůle PCH. Není rozhodně v mém zájmu člena klubu platit dalších 400 Kč za nový krycí list. Musím se rezolutně ohradit proti nařčení, že je mým výmyslem tvrzení, že PCH chtěla vrátit již vydaný krycí list se současným vydáním krycího listu nového. Tento požadavek na mne vznesla v našem telefonickém rozhovoru.

Celou záležitost ohledně požadavku doplnění dalšího krycího psa na KL jakož i požadavek zaplacení dalšího poplatku ve výši 400 Kč za vystavení dalšího KL jsem telefonicky konzultoval s předsedou klubu panem Svobodou. Pan předseda byl z mé strany informován o tom, že odmítám nový krycí list. Vzhledem ke skutečnosti, že komunikace s PCH pí. Kubovou v duchu zažitých tradic naprosto vázla, oznámil jsem panu předsedovi e-mailem dne 4.2.2010 v 17.44, že dne 5.2. brzy ráno odjíždíme na krytí. Aby byla moje komunikace s pí.Kubovou doložitelná, dostával mé e-maily adresované jí v kopii rovněž pan předseda.

Obsahují-li stanovy článek 14.1 ve znění: „Výbor klubu je oprávněn k výkladu stanov klubu…“, zavání to tím, že jsou v nich formulace, které je možno vykládat na “desatero způsobů“ a pouze výbor si je může vykládat podle dané situace tu jedním, tu druhým způsobem. Klubové normativy by měly být definovány takovým způsobem, aby nebylo možné tzv. vyšší mocí vykládat něco na desatero způsobů podle toho, jak je který člen oblíben, respektive neoblíben u některého z funkcionářů. O tom, že já jako člen klubu si u pí. Kubové užívám „zvláštních výsad“ svědčí skutečnost, že mne opakovaně na veřejnosti (naposledy na výstavě v Olomouci) hrubým způsobem slovně zcela bezdůvodně napadla. Je takové jednání klubového funkcionáře na veřejnosti snad v zájmu klubu?

K zasílání dokumentů v tzv. papírové formě:
Upozorňuji, že nevlastním originály požadovaných dokumentů zmiňovaných psů, tudíž tzv. papírová forma, kterou já musím dát do obálky, ofrankovat, vydat se na poštu a poslat, je to samé, co si PCH může vytisknout doma na klubové tiskárně a HNED! Nic jiného. Nejedná se  o kopie v papírové formě ověřené notářem a okolkované!!! V úvodníku Zpravodaje MSKCHPL 3/2008, str.4 jsem četl: „Moderní společnost komunikuje také elektronickými prostředky…podepsán výbor MSKCHPL“. Proč píšete do klubového Zpravodaje takové věci, když je nejste schopni či spíše ochotni uvést do praxe? Vůbec se nedivím, že odezva na výzvy psaní příspěvků do Zpravodaje je tak mizivá. Vyžadujete zaslání kopií dokladů od zahraničních psů poštou na papíru a tvrdíte, že kopie vytištěné z tiskárny PC jsou nedostačující. Přitom: „Kopie – fotokopie je další exemplář vyrobený podle originálu bez tvůrčích zásahů. Může jít o opis, průpis, průklep, otisk, obtisk, obtah, snímek nebo věrnou napodobeninu. Pro rozmnožování písemných a grafických materiálů existují rozmnožovací stroje (kopírovací stroje, tiskárny apod.). Kopie dokumentů není z pohledu zákona důkazem“. Je lhostejné, je-li kopie či fotokopie zhotovena v jednom okamžiku na jednom stroji (např. kopírce), či nejprve způsobem z jednoho stroje do druhého na dálku dopravena a posléze vytištěna (sken originálu vytištěný tiskárnou PC).

V klubových řádech není nikde uvedeno, že kopie dokladů není možno zasílat jako přílohu e-mailem nebo že musí být zaslány poštou. V dnešní době je zcela samozřejmé zasílání korespondence, případně kopií dokladů e-mailovou poštou. Nepochybuji o tom, že p.Zeman moderních způsobů elektronické komunikace ve svých firmách také užívá! Nač tedy ta „velkohubost“ v úvodníku Zpravodaje 3/2008, str. 4 o moderní komunikaci elektronickými prostředky, když se vzápětí výbor vrací do „doby kamenné“: Ve Zpravodaji 1/2010, str.7. upozorňuje výbor na nutnost zaslání dokumentů v listinné formě.

Při vydání KL vyžaduje PCH doklady krycích psů v listinné formě údajně kvůli zápisu do plemenné knihy a vydání PP. Proč se při vydání KL řeší zápis štěňat do plemenné knihy? Není to předčasné? Na KL si zpravidla chovatelé nechávají psát více jak jednoho plemeníka. Pro zápis do plemenné knihy ale stačí doklady pouze otce štěňat. Je samozřejmě v zájmu každého chovatele, aby např. při kontrole vrhu nebo následně předal PCH nejen formulář k zápisu štěňat, ale i všechny potřebné doklady otce štěňat, případně originál PP matky štěňat. Není v zájmu žádného chovatele, aby kvůli nedodání dokladů krycího psa měl doma bezpapíráky. Nedělejte z chovatelů hlupáky. Stačí jasně napsat, co je třeba předat PCH při kontrole vrhu pro zápis štěňat do plemenné knihy. Proč zbytečně papírovat a také zvyšovat náklady chovatelů a v neposlední řadě tímto také protahovat vydání KL.
Pro vydání KL by mělo stačit zaslání dokladů vybraných krycích psů e-mailem nebo pouze odkazy na klubové stránky s kartami jednotlivých plemeníků. Zkušená PCH si s tím jistě dokáže poradit v dnešní době, kdy „moderní společnost komunikuje také elektronickými prostředky…“ - citace z klubového Zpravodaje 3/2008, str.4, podepsán výbor MSKCHPL. Opakuji: Proč píšete do klubového Zpravodaje takové věci, když je nejste schopni či spíše ochotni uvést do praxe? Jaký smysl má požadavek PCH na zasílání dokladů všech vybraných krycích psů v listinné podobě? Žádný rozumný, to ví každý chovatel v MSKCHPL, který o těchto věcech jen trošku přemýšlí. Záležitosti týkající se chovu i chodu klubu by se měly zjednodušit a to v zájmu všech členů klubu. V této souvislosti si dovolím připomenout slova pana Zemana v jednom z dopisů, v němž vyjadřoval kritiku na adresu funkcionářů KCHL: „Vedoucí pracovník dlouho nemůže zastávat stejnou funkci, protože v ní zakrní. Je potřeba ho obměnit.“ Jak jinak než zakrnělým nazvat vedoucího pracovníka, který v dnešní době není schopen obsluhovat tiskárnu PC? Přitom nikdo nenutí PCH, aby tiskla do papírové formy dokumenty všech psů uvedených na KL. Na plemennou knihu se zasílají dokumenty pouze psa, který je otcem štěňat a tyto dokumenty dodá v listinné podobě jistě rád každý chovatel např. při zmíněné kontrole vrhu. 

Závěrem bych ještě chtěl komentovat záležitost ohledně zaslání „zfalšované kopie průkazu původu jedné z fen“ na klubovou výstavu MSKCHPL v roce 2008. Klasifikovat omyl v podobě záměny kopie zadní strany rodokmenu za kopii zadní strany rodokmenu jiné z našich fen jako „zfalšování kopie…“ je víc než přehnané. I kvůli takovým omylům ze strany vystavovatele je každý majitel přihlášeného psa povinen mít s sebou na výstavě originál rodokmenu a ten byl předložen, což by mělo k vysvětlení omylu dostačovat. Navíc veškeré údaje byly uvedené pravdivě! V té době navíc neexistoval požadavek zaslání zadní strany rodokmenu s přihláškou. Jestliže jsme kopie zadních stran rodokmenu zaslali dobrovolně, bylo to něco navíc, co těžko může jedinec se zdravým úsudkem klasifikovat jako „porušování norem, předpisů či jiných nařízení“. A už vůbec vzniklý omyl nemohl poškodit zájmy klubu. Naopak v zájmu klubu bylo, jako jistě každého klubu, aby se klubové výstavy zúčastnilo co možná nejvíce psů. Jestliže jsem já sám navrhnul vyloučení pí.Šmrhové z výstavy, bylo to myšleno ironicky, což by opět pochopil každý, kdo eviduje s jakým elánem a nasazením brání pí.Kubová přijetí pí.Šmrhové za člena klubu. Je zarážející, že nepřipuštěna byla pouze pí.Šmrhová se „svou“ fenou, zatímco já jsem směl „svou“ fenu vystavit. Obě feny byly a jsou v našem spoluvlastnictví, já jsem je spolupřihlašoval, byl jsem tedy jednoznačně spolupachatel spáchání onoho „zfalšování kopie…“. A co článek 2.1. stanov: „Člen klubu má zejména právo se zúčastňovat klubových akcí“? Nebyl porušen? Podle mne ano! Nebylo umožněno vystavit na klubové výstavě fenu v majetku člena klubu. Nepochybuji, že mne na základě článku 14.1 stanov vyvedete z mého omylu. Přístup k incidentu ze strany ředitelky výstavy pí.Zemanové byl rovněž velmi zajímavý, neboť tato vedle „jednající“ PCH působila jednoznačně v roli statisty. Panu Zemanovi v této souvislosti opět připomenu jeho vlastní slova z již výše zmiňovaného dopisu: „ Jsem schopen pro leony udělat hodně, protože to plemeno miluji. Nemůžu ale mlčet, když vidím, když se v klubu posuzují lidé a o leony jde až  někde hodně vzadu…“.

Jestli dobře chápu formulaci posledního odstavce Vašeho dopisu, klasifikuje p.Zeman mylné zaslání kopie zadní strany rodokmenu jiné z našich fen jako jednání , které klub poškozovalo. To opravdu sedí od člověka, který se „proslavil“ poněkud jinou zadní stranou. Na základě razítka MSKCHPL na zadní straně svého soukromého trestního oznámení na KCHL byl MSKCHPL odmítnut statut pozorovatele v Mezinárodní Unii leonbergrů. Navíc u představitelů řady zahraničních klubů vznikl na základě této zadní strany dojem, že „MSKCHPL pronásleduje KCHL skrze policii a právníky“ (viz zápis ze schůze Unie).
Není zadní strana jako zadní strana, některá poškozuje klub víc. Nepochybuji, že z pohledu výboru ta pí.Šmrhové.

Vzhledem k tomu, že dle článku 9.6 stanov je výborová schůze veřejná, žádám tímto o sdělení místa a času konání příští výborové schůze, hodlám totiž využít práva člena klubu dle článku 9.6 stanov a výborové schůze se zúčastnit. Děkuji.

Jaroslav Lukeš
CHS Husarka z Milotiček

V Milotičkách, dne 3.5.2010

==================================================================

Pane Lukeši,
Naše odpověď na váš email ze dne  3.5.2010

Úvod vašeho dopisu ukazuje na co je u vaší kritiky kladen důraz. Jsou to prkotiny, mezi které jistě patří reakce na formulaci: Odpověď na stížnost…….. Je vidět snaha všechno napadnout a negovat cokoliv je jen trochu možné. Nezbývá nám než se tedy přizpůsobit a tzv. slovíčkařit.
Píšete doslova:
Váš dopis je zcela nesmyslně nadepsán „Odpověď na stížnost pro druhý krycí list
Na to sdělujeme, že náš dopis je nadepsán:
Pane Lukeši,
Asi totiž nevíte, co je to nadpis. Formulaci: Odpověď na stížnost pro druhý krycí list,  jsme totiž použili na pojmenování souboru v programu Word, ve kterém jsme emailovou odpověď   koncipovali.
My ovšem zastáváme názor, že by se měly řešit věci zásadní a důležité a ne se zbytečně handrkovat o slovíčko.
Nyní ale přistoupíme k závažnějším částem dopisu a uvedením jeho mírně řečeno polopravd na pravou míru.

 1. Požádal jste v souladu s článkem IV. /1 našeho Zápisního řádu a vystavení krycího listu. Dodal jste seznam psů, které jste chtěl na K.L. mít. Zaplatil jste stanovený poplatek. Obdržel jste požadovaný krycí list. Pomineme nyní, v jakých termínech jste požadoval splnění vašich žádostí. Posléze jste požádal o doplnění dalšího psa na krycí list. Ptáme se, podle jakého předpisu a jeho ustanovení našich řádů jsme vaši žádost měli plnit? Náš zápisní řád zná pojem „ vystavení krycího listu“ Nezná pojem „doplnění krycího listu“ To, že jste po nás velmi razantně požadoval doplnění dalšího jména na krycí list a potom jste nakryli psem jiným, přesto, že krycí list i s vámi požadovaným posledním jménem je stále u nás k dispozici, svědčí o tom, že jste to vlastně nepotřebovali. Považujeme to proto za nezodpovědné šikanování výboru.
 2. Diskuze ohledně požadavku na vrácení krycího listu je bezpředmětná. Jde tu tvrzení proti tvrzení, beze svědků a bez písemných důkazů.
 3. Vaše tvrzení:
  Klubové normativy by měly být definovány takovým způsobem, aby nebylo možné tzv. vyšší mocí vykládat něco na desatero způsobů podle toho, jak je který člen oblíben, respektive neoblíben u některého z funkcionářů,

je scestné. Normální člověk chápe, že normativy nemohou řešit všechny eventuelně možné případy. Tolika stránkový elaborát by nikdo nikdy nečetl a stejně by nebyl všeobsahující.. Když se tedy atypický případ stane, někdo výklad musí provést a kdo by to asi měl být jiný, než výbor. Nebo to měl dělat pan Lukeš? Když by se atypický případ opakoval, nebo alespoň byl předpoklad, že se opakovat bude, je vhodné potom klubový normativ doplnit a to dle stanov schvaluje členská schůze.

 1. Vaši korespondenci s předsedou nikdo nezpochybňuje. Pouze konstatujeme, že názor jednotlivého člena výboru, byť by to byl předseda, není rozhodující. Ve výboru rozhoduje prostá většina hlasů. A rádi zde zdůrazníme, že v našem výboru se neděje to, co rád kritizujete v KCHL a to je téměř stoprocentní schvalování čehokoliv v jejich výboru všemi hlasy. U nás se běžně stává, že se názory různí a rozhodnutí je potom v poměru 4:1, nebo i 3:2
 2. K zasílání dokumentů v tzv. papírové formě:  Plemená kniha ČMKU požaduje doklady pro vydání PP štěňat  /PP rodičů, bonitační karty,  případně vyšetření DKK/ jako kopie v tištěné podobě. Pouze šampionáty nebo potvrzení o výstavách přijímají v podobě elektronické. P ČMKU na svém zasedání 26.6.2008 schválilo sankční poplatek 100,-Kč za urgenci v případě neúplných nebo chybějících dokladů potřebných pro vydání PP štěňat. Tato položka za urgenci by byla odečtena z vyúčtování odvodu klubu.
 3. Problém „Zfalšované kopie“ Dali jsme si práci a z archivu vytáhli vámi zaslané kopie průkazů původu přihlašovaných leonbergerů na naše výstavy. Ani jedna není v pořádku. Nejen, že vám u všech chybí to, co je povinností majitele a tj. doplnění identifikačních údajů psa či feny z titulní strany na stranu druhou. V současné době to  provádí automaticky pouze plemenná kniha ČMKU. Vy máte PP vydané plemennou knihou ČLP, která tyto údaje na druhou stranu sama nevyplňuje a tuto povinnost nechává na majiteli. Znovu musíme opakovat, ostatně jako v každé odpovědi na nějakou vaši stížnost, že rád poukazujete na chyby jiných, ale ty vlastní (a je jich požehnaně), nevidíte nebo nechcete vidět. Dále vám nesouhlasí časové údaje na dvou stejných kopiích jedné feny. Je přinejmenším podivné, když na pozdější kopii chybí časové údaje, které jsou na kopii mladší.

Je nás více svědků, kteří byli přitom, když jsme upozornili pí Šmrhovou na to, že její osobou předložená kopie PP se liší od originálu. Vaše slova na adresu pí Šmrhové byly tehdy doslova: Tak ji vylučte. Potom jste se otočil na pí Šmrhovou a jí jste sdělil „Vidíš, já jsem ti říkal, že v tom máš mít pořádek“. Pokud, jak píšete, jste to myslel ironicky, proč jste nám svoji „ironii“ neobjasnil na místě, když jsme fenu na vaše přání skutečně vyloučili? Vy jste se nám ani nesnažil ukázat, že to byla kopie PP jiné feny.

To vše je pro nás důkazem, že se skutečně nejednalo o správnou kopii. To, zda se to z vaší strany stalo omylem, nedbalostí, či úmyslně, jsme nezkoumali. Vy sám chybu připouštíte, ale bagatelizujete ji. Dle vás tedy chyby, které udělá někdo jiný, jsou chyby téměř katastrofální, ale vaše chyby jsou vždy prkotinami. Člověk, který má kritizování všeho možného jako svůj sport či koníčka si musí uvědomit, že jeho jednání bude vždy důsledněji kontrolováno již právě proto, abychom se někde nedočetli např.: Hleďte vážení, výbor si neplní své povinnosti, protože mně prošlo to a to.

Znovu se mýlíte v tom, že by členu klubu nebylo dovoleno se zúčastňovat akce a tím byly porušeny stanovy klubu. Nepřipuštěna na výstavu totiž nebyla ani pí Šmrhová ani vy, ale fena, jejíž majitelé nedodali věrohodné dokumenty k vystavovanému jedince.

V této souvislosti jste nazval tvůrce formulace „ zfalšovaná kopie“ de facto blbcem, jako by tato formulace byla nesmyslná. Jestliže se okopíruje originál, dostaneme kopii pravou. Jak nazvat dokument, který nám někdo vydává za kopii určitého dokumentu a přitom je to kopie jiného dokumentu. Není to pravá kopie. Je to nepravá kopie, čili falešná. Když je falešná, tak ji někdo zfalšoval.

Mimochodem se toto spojení slov dost používá o to v různých souvislostech např::

 • Podle Platóna bylo simulacrum falešnou kopií, která zastiňuje náš zážitek ideální formy
 • Ústav územního rozvoje : 20. únor 2009 ... Ale mělo by to tak být. Kopie může být zfalšovaná.
 1. Vaše narážka na: „Jinou zadní stranu“

Pro neznalé, kterým jistě tento dopis budete ukazovat, uvádím, že jsem současně psal za MSKCHPL žádost na registraci našeho subjektu na ÚOOÚ a také soukromý dopis s mojí stížností na KCHL. Jsem zvyklý před otisknutím razítka na dopis si ověřit na prázdném papíru, zda ho nedávám vzhůru nohama. Nevšiml jsem si, že prázdný papír, na kterém jsem si razítko vyzkoušel, byl otočený dopis s mojí stížností na KCHL. Tak se ocitlo razítko MSKCHPL na prázdné zadní straně mé soukromé stížnosti. Byla to chyba, byť neúmyslná. Klubu jsem se omluvil a pí předsedkyni jsem poslal svoji rezignaci:


Vážená paní předsedkyně,

    vždy jsem vyčítal našim politikům, že v případě jejich selhání se nedovedli k sobě chlapsky postavit a včas odejít. Nemohu tedy jednat jinak. Hlavním důvod mé rezignace je vysvětlen a popsán v dopise nazvaným „ Vysvětlení“ a spočívá v tom, že jsem svojí chybou dostal MSKCHPL do nepříjemné situace ve vztahu k KCHL. Byť to byla chyba neúmyslná, budou z toho nepříjemnosti a možná, že se bude těžko vysvětlovat, že MSKCHPL nemá nic společného s aktivitami mými a ještě několika osob, které jsou namířeny proti některým nezákonným praktikám členů výboru KCHL. Je asi také vidět, že když toho má jedna osoba moc, tak se nevyvaruje nějakých chyb. A to není dobré.
    Dalším důvodem je i to, že já budu ještě nějaký čas bojovat s výborem KCHL o prokázání naší pravdy a to by mohlo působit MSKCHPL další problémy. Vypadá to i na soudní spory a ty mohou trvat několik let. Nechci připustit, aby to odnášel MSKCHPL, který se ke mně vždy choval pěkně a já budu rád jeho normálním členem, který kdykoliv pomůže s jakýmkoliv problémem či úkolem na který budu stačit.  Klub ani výbor nemusí mít strach, že uteču od rozdělaných věcí. Rád je pomohu s mým nástupcem dotáhnout do konce.
    Doufám, že pochopíte můj postoj k dané věci, byť se v některých názorech lišíme.

V Plzni dne: 24.10.2005

Josef Zeman

   
Moje rezignace nebyla výborem přijata. Nevím, co jsem měl ještě více udělat a myslím si, že rozumný člověk takovou záležitost považuje za uzavřenou.

 1. Nepřijetí MSKCHPL do Unie. To co píšete je naprostá lež. Byli jsme s manželkou osobně přítomni a můžeme konstatovat:
 • podali jsme přede všemi účastníky zprávu o stavu a činnosti MSKCHPL
 • odpověděli jsme na některé jejich dotazy
 • byli jsme posláni mimo jednací místnost a čekali jsme na rozhodnutí
 • když nás zavolali zpět, bylo řečeno doslova“ jsme tu všichni přátelé a současný vztah mezi KCHL a MSKCHPL není dobrý a mohl by přátelskou atmosféru v Unii narušovat. Zástupci KCHL také odmítají sedět za jedním stolem s někým, kdo se s nimi soudí.

Nic víc, o žádném razítku tam nepadlo ani slovo.

Shrnutí naší odpovědi na váš sice dlouhý dopis, ale také dopis obsahující spoustu nepravd, překroucených závěrů, chybných dedukcí a chybného výkladu normativů je poměrně jednoduché.  Náš výbor si na jednu stranu váží členů, kteří chtějí přispět něčím ke zlepšení činnosti klubu, nicméně by si měl především každý zamést před svým prahem.

Na závěr vám sdělujeme, že příští výborová schůze je plánována 11.9.2010 po skončení členské schůze.

V Plzni: 9.6.2010                      

                    Josef Zeman
                    Místopředseda MSKCHPL

==================================================

Pokračování korespondence v části 3.                                                               

                                                          

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel čtyři a třináct