Návrhy na změny v řádech KCHL

Napsal Leonberger.bloger.cz (») 16. 6. 2010 v kategorii KCHL, přečteno: 3848×
alma-bora1.jpg

Mailová korespondence s výborem KCHL týkající se zaslaných návrhů:

----- Original Message -----
From: Jaroslav Lukes To: Petra Dědková Cc: ............................................
Sent: Saturday, June 05, 2010 1:41 AM
Subject: Re: Návrh změn klubových řádů KCHL pro členskou schůzi

Paní Dědková,  
návrhy jsem odeslal přesně podle daných instrukcí, tzn. v písemné formě. Za adresy klubu lze považovat všechny mailové adresy klubových funkcionářů, které jsou oficiálně uvedeny v klubovém Zpravodaji. Dodržel jsem rovněž předepsanou formu znění navrhovaných změn, tj. název klubového normativu - bod klubového normativu - stávající znění - návrh nového znění - případné odůvodnění.
Způsob doručení navrhovaných pozměňovacích návrhů není předepsán.
Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodnutí výboru není správné.  

S pozdravem

 Jaroslav Lukeš  

 

----- Original Message -----
From: Petra Dědková To: Jaroslav Lukes Cc: .........................................
Sent: Thursday, June 03, 2010 3:02 PM
Subject: Re: Návrh změn klubových řádu KCHL pro členskou schůzi

Pane Lukeši,
 
výbor KCHL rozhodl, že nepřijme Váš návrh změn v řádech KCHL, který jste výboru poslal elektronickou poštou dne 28.5.2010, a to z důvodu, že návrh změn nebyl doručen v požadované formě, a to písemně na adresu klubu. Zajisté se shodneme na tom, že důsledné dodržování přijatých klubových normativů  a rozhodnutí výboru klubu platí pro všechny stejně bez výjimky. 

S pozdravem
Petra Dědková
předsedkyně KCHL 


2010/6/1 Jaroslav Lukes <jaroslav.lukes@gmail.com>

Výboru KCHL  

Prosil jsem předsedkyni nebo místopředsedu o potvrzení doručení mého mailu s přílohou obsahující pozměňovací návrhy klubových řádů. Mail byl zaslán do předepsaného termínu, tj. 28.5.2010. Uzávěrka Zpravodaje byla včera, tj. 31.5.2010. Potvrzení o doručení mého mailu jsem sice dosud neobdržel, ale z mailové korespondence pí.Rozsypalové je zřejmé, že můj mail s pozměňovacími návrhy byl doručen.  

S pozdravemJaroslav Lukeš

----- Original Message -----
From: richenza.zr@....... To: Jaroslav Lukes Cc: ........................
Sent: Friday, May 28, 2010 7:49 PM
Subject: Re: Návrh zmen klubových rádu KCHL pro clenskou schuzi

Tak se dívám, že nám p.Lukeš přepsal řády pěkně od podlahy k obrazu svému ! Živnost Milotičky zřejmě špatně prosperuje. zuz------------ Původní zpráva ------------
Od: Jaroslav Lukes <jaroslav.lukes@gmail.com>
Předmět: Návrh zmen klubových rádu KCHL pro clenskou schuzi
Datum: 28.5.2010 17:25:17
---------------------------------------------
Výboru KCHL  
V příloze zasílám návrhy změn v řádech KCHL k projednání na letošní členské schůzi klubu.Návrhy posílám pouze jako přílohu tohoto mailu. Předpokládám, že je zbytečné zasílání poštou. Prosím předsedkyni nebo místopřesedu o potvrzení doručení tohoto mailu s přílohou.Děkuji.  

S pozdravem  

Jaroslav Lukeš

------------------------

Pozměňovací návrhy – členská schůze 2010

Většina navrhovaných změn klubových řádů se týká přechodu od tzv. řízeného chovu k chovu kontrolovanému. Návrhy týkající se této problematiky je tedy nutné brát jako komplex. V rámci 20-ti klubů chovatelů leonbergerů sdružených v Mezinárodní unii leonbergerů (IULH) je praktikován tzv. řízený chov pouze v KCHL. Vyplývá to z dotazníku IULH, který zpracovala paní Pavlovská. V této souvislosti je třeba uvést na pravou míru tvrzení  uveřejněné ve Zpravodaji 4/2009, str.8, že v zemi původu našeho plemene, v Německu, mají rovněž řízený chov. Na stránkách německého klubu (DCLH) se jasně uvádí, že se v klubu praktikuje kontrolovaný chov a ten, jak známo má k chovu řízenému opravdu hodně daleko. I v ostatních klubech Unie praktikují více či méně kontrolovaný chov nebo dokonce chov volný. Pro navrhovaná znění jsem hledal inspiraci právě v zahraničních klubech. Vyhodnocením zmiňovaného dotazníku jsem dospěl k názoru, že v KCHL platí naprosto nejpřísnější pravidla v rámci celé Unie a chovatel je tzv. řízeným chovem de fakto degradován do pozice téměř nesvéprávného. Bylo by nanejvýš vhodné, aby se konečně srovnaly podmínky českého chovu s ostatním světem, zejména členskými kluby IULH. Věřím, že většina chovatelů by uvítala, kdyby se stejně jako německý chovatel mohli svobodně rozhodnout třeba pouhý den před krytím, že se svou fenou pojedu k jakému psovi budu chtít, samozřejmě při zachování požadavků na chovného partnera v bonitačním protokolu. Nevidím žádný smysluplný důvod pro trvání na tzv. řízeném chovu, neboť po více než 20-ti letech praxe řízeného chovu v KCHL nejsou naši leonbergeři ani lepší, ani zdravější, ani typičtější než ti z chovů jen kontrolovaných nebo volných. Namísto vodění chovatelů tzv. za ručičku by našemu plemeni prospěla větší osvěta po všech možných stránkách, např. semináře pro začínající chovatele a majitele krycích psů, o zdraví apod.
Samozřejmě by měla být i v kontrolovaném chovu zachována funkce poradce chovu, případně regionálních poradců. Jejich úkolem pak je radit a být nápomocen zejména začínajícím chovatelům. Regionální poradci by měli být opravdu v jednotlivých regionech rozmístěni tak, aby k nim měli chovatelé a majitelé psů v daném regionu blízko. Regiony by měly být jmenovitě rozděleny mezi dané regionální poradce chovu, což zatím nefunguje a v mnoha regionech žádní poradci nejsou. Krom jiných výhod pro chovatele z toho vyplývajících by i kontroly vrhu mohly být výhodnější po stránce ekonomické.

Kromě pozměňovacích návrhů klubových řádů navrhuji k odhlasování členskou schůzí:
Umístit na klubových stránkách ke stažení např. ve formátu PDF:
-         všechny klubové řády,
-     potřebné formuláře, žádosti a přihlášky.

Žádám, aby mé návrhy byly ve Zpravodaji zveřejněny v podobě, v jaké jsem je zaslal i s tímto úvodníkem. Přál bych si, aby se členové klubu zamysleli nad organizací a řízením chovu v KCHL a nyní nebo v brzké budoucnosti dali průchod změnám, které nás přiblíží chovu v zemi původu plemene a ostatních vyspělých zemích.

Děkuji.

Jaroslav Lukeš             
Milotičky 27.5.2010

 ------------------------------------

Pozměňovací návrhy ke stávajícím klubovým řádům:

Stanovy KCHL
Čl. 2: Cíle a poslání KCHL
Stávající znění:         uskutečňovat řízený chov
Navrhované znění:    uskutečňovat kontrolovaný chov
Doplnit:                   hájit a prosazovat zájmy svých členů, zejména chovatelů

Čl. 3: Členství
Členství v KCHL zaniká:
Stávající znění: nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu
Navrhované znění: nezaplacením členského příspěvku ve stanoveném termínu, nejdříve však 14 dnů po písemné upomínce

Čl. 5: Orgány klubu
Stávající znění: …Volební období všech orgánů klubu, s výjimkou HPCH, je dvouleté…
Navrhované znění: ...Volební období všech orgánů klubu včetně HPCH je tříleté… (Pozn.: Schválení tohoto návrhu samozřejmě souvisí se schválením následujícího návrhu čl. 5.1, že členská schůze se koná každoročně.)

Čl. 5.1: Členská schůze
Stávající znění: Nejvyšším orgánem KCHL je členská schůze, která je svolávána výborem KCHL dle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva roky.
Navrhované znění: Nejvyšším orgánem KCHL je členská schůze, která se koná každoročně.
Odůvodnění: Členská schůze mívá nezřídka přídomek výroční členská schůze. Domnívám se, že časový prostoj mezi dvěma členskými schůzemi v trvání dvou roků je příliš dlouhý a členská schůze nemůže dostatečně pružně na dění v klubu.

Stávající znění: Návrhy k projednávání řádnou členskou schůzí připravuje a předkládá výbor.
Navrhované znění: Členské schůzi jsou předkládány k projednávání jak návrhy výboru klubu, tak návrhy jednotlivých členů v takovém znění, v jakém byly členy klubu k projednávání členskou schůzí zaslány a jsou opatřeny jménem člena.
Odůvodnění: Čl. 4 stanov v bodu f) umožňuje členům podávat návrhy a tyto by měly být členské schůzi předloženy k projednání v takové formě, v jaké byly členy k projednání zaslány.

Čl. 5.2: Výbor KCHL
Doplnit:
 v) Výborová schůze je veřejná pro ostatní členy klubu, kteří však bez souhlasu předsedy nebo nadpoloviční většiny přítomných členů výboru nemohou zasahovat do jednání výboru.

Čl. 5.4: HPCH
Stávající znění: …odpovídá za řízení chovu….
Navrhované znění: …odpovídá za kontrolu chovu…

Stávající znění: Volební období HPCH je šestileté…
Navrhované znění: Volební období HPCH je tříleté…

Organizační směrnice

 Bod č.1: Členství v KCHL
Zánik
- nezaplacení členských příspěvků ve stanoveném termínu
Stávající znění: Členství zaniká k 28.2. kalendářního roku.
Navrhované znění: Členství zaniká k 28.2. kalendářního roku, nejdříve však 14 dnů po obdržení upomínky k zaplacení členského příspěvku.

 -  vyloučení z KCHL
Stávající znění: Členství v KCHL v toto případě zaniká v souladu s usnesením bodu 3 Stanov a usnesením Kárného řádu KCHL a nabývá účinnosti ke dni doručení písemného oznámení o vyloučení vyloučenému členovi (náhradní doručení je možné). V případě, že se vyloučený člen odvolá proti svému vyloučení k členské schůzi, je vyloučený člen považován za nečlena KCHL, v KCHL mu nevznikají žádná práva nebo povinnosti, až do rozhodnutí členské schůze. Zruší-li členská schůze rozhodnutí výboru o vyloučení, obnoví se členství ke dni, kdy je rozhodnutí o zrušení vyloučení členskou schůzí doručeno nečlenovi, který se této členské schůze nezúčastnil, nebo ke dni konání této členské schůze, je-li nečlen přítomen. Zároveň mu vznikne povinnost zaplatit členský příspěvek ve lhůtě určené Stanovami KCHL.

Navrhované znění: Stávající znění zrušit v celém svém znění. Místo něho: V případě, že se výborem vyloučený člen odvolá k členské schůzi do jednoho měsíce po obdržení rozhodnutí o vyloučení, má vyloučení odkladný účinek. Vyloučený člen musí dostat k vlastní obhajobě na zasedání členské schůze dostatečný prostor, aby mohl vyčerpávajícím způsobem členské schůzi objasnit své stanovisko. Jelikož se jedná o velmi závažné rozhodnutí, není přípustné, aby byl ve svém líčení ze strany členů výboru jakkoliv omezován. Rozhodnutí členské schůze je konečné.

Zdůvodnění: Stávající znění je v rozporu s demokratickými principy a na základě průzkumu klubových normativů ostatních členských klubů Mezinárodní unie leonbergrů nemá v celé Unii obdoby. Mělo by být v našem vlastním zájmu, abychom naše klubové normativy spíš přizpůsobovali klubovým normativům klubů chovatelů leonbergrů ze zemí s podstatně delšími demokratickými tradicemi, než abychom se jim nevhodným zpřísňováním pravidel spíše vzdalovali. O vyloučení člena by z pozice nejvyššího klubového orgánu měla rozhodovat členská schůze.

Stávající znění: Vyloučený člen, jemuž bylo obnoveno členství v KCHL usnesením členské schůze, není oprávněn zpětně čerpat práva a výhody členství v KCHL. Do 1 měsíce vyplývá tomuto členovi povinnost uhradit členské příspěvky na další období, tj. do konce kalendářního roku, v základní výši. Nezaplatí-li členské příspěvky do 1 měsíce po obnovení členství, zanikne jeho obnovené členství uplynutím této doby.
Navrhované znění: Stávající znění zrušit v celém rozsahu.

Bod č. 2: Klubové platby
Stávající znění:              krycí listy                          200 Kč/ks             spec. symbol 4
                                   -expres                              400 Kč/ks             spec. symbol  4
Navrhované znění:         nahlášení krytí                    100 Kč/ks             spec. symbol  4
(majitelem krycího psa)
Doplnění: povolení krytí zahraničním plemeníkem        100 Kč/ks    spec. symbol 8
                                   - expres                             200 Kč/ks    spec. symbol 8

Stávající znění:  Vystavení krycích listů
Chovatel je povinen zaslat kopii dokladu o zaplacení poplatku HPCH/RPCH, na jejímž základě budou vydány krycí listy.
Navrhované znění: Vystavení povolení krytí zahraničním plemeníkem
Chovatel je povinen zaslat kopii dokladu o zaplacení poplatku HPCH, na jejímž základě bude povolení vydáno.

Stávající znění: Nečlen, jehož klub zastřešuje, platí všechny poplatky v trojnásobné výši.
Navrhované znění: Nečlen, jehož klub zastřešuje, platí všechny poplatky ve dvojnásobné výši.

Bod č.3: Orgány KCHL

3.4  Hlavní poradce chovu (dále jen HPCH)
Stávající znění: vystavuje krycí listy s jím určenými možnými partnery a předává další formuláře chovateli.
Navrhované znění: vystavuje povolení ke krytí zahraničními plemeníky a předává další formuláře chovateli.


Zápisní řád KCHL

Čl. 8:
Stávající znění: …Člen, u kterého bude zjištěno, že využíval chovné jedince i k produkci štěňat bez PP, bude z KCHL vyloučen…
Navrhované znění: …Člen, u kterého bude zjištěno, že využíval chovné jedince i k produkci štěňat bez PP, může být z KCHL vyloučen…
Odůvodnění: Je třeba rozlišovat, zda se jedná o jednorázové nechtěné nakrytí nebo o cílenou opakovanou činnost za účelem zisku!

Čl. 12:
Stávající znění: …Spodní věková hranice pro uchovnění je pro leonbergery 24 měsíců.
Navrhované znění: …Spodní věková hranice pro uchovnění je pro leonbergery 18 měsíců.
Odůvodnění: Nejčastěji užívaná praxe v zahraničních klubech sdružených v IULH: Majitelé leonbergerů mají možnost absolvovat bonitaci o několik měsíců dříve, než začne vlastní chovnost zvířete. Zvláště tam, kde     jsou pouze dvě bonitace ročně. Optimální termín prvního krytí feny je mezi 2. a 3. rokem, což při bonitování až po 24 měsících věku není možné za daných podmínek vždy zvládnout.

Čl. 13:
Stávající znění: Chovnost, tedy možnost krytí, je ukončena u feny v 8 letech, u psa v 9 letech. To znamená, že pes může krýt a fena může být nakryta naposledy v den dovršení povoleného věku. Případné prodloužení…
Navrhované znění: Chovnost, tedy možnost krytí, začíná u feny i u psa  v den dovršení věku 24 měsíců a je ukončena u feny v 8 letech, u psa bez omezení. To znamená, že pes může krýt a fena být nakryta naposledy v den dovršení povoleného věku. Případné prodloužení…

Čl. 18:
Stávající znění: Krycí list je dokladem o schváleném a uskutečněném krytí, obsahuje základní údaje o partnerech a jsou zde k chovné feně uvedeni jeden až tři chovní psi, v případě možnosti i víc. Spojení stejných rodičů může být uskutečněno maximálně dvakrát.
Navrhované znění: Každé krytí musí být na oficiálním formuláři potvrzeno podpisem majitelů obou chovných partnerů, pravdivě a s udáním data. Nahlášení krytí obsahuje základní údaje o partnerech.Spojení stejných rodičů může být uskutečněno maximálně dvakrát.

Čl. 19:
Stávající znění: KCHL používá řízený chov, tj. krycí psy určuje hlavní poradce chovu. Ten však bere maximálně v úvahu přání chovatele, který si může partnera vytipovat v souladu s chovatelským požadavkem na partnera a bonitačním kódem. Spojení mezi….
Navrhované znění: KCHL používá kontrolovaný chov, tj. chovatel je zodpovědný za výběr chovného páru. Musí však postupovat v souladu s chovatelským požadavkem na partnera a bonitačním kódem. Pes s DKK 2 smí být  spářen výhradně s partnerem s DKK 0. Spojení mezi…

Čl. 20:
Stávající znění: Majitel krycího psa je povinen se před krytím přesvědčit, že majitel feny má řádně vydaný a potvrzený KL hlavním poradcem chovu KCHL. Bez řádně vystaveného KL nesmí ke krytí feny dojít, dojde-li, nebudou na štěňata vydány průkazy původu.
Navrhované znění: Majitelé chovných partnerů jsou povinni ujistit se před krytím o chovnosti (bonitační hodnocení/záznam v rodokmenu).

Čl. 21:
Stávající znění: Vystavení KL se provádí na základě písemné žádosti zaslané HPCH nejméně 8 týdnů před předpokládaným háráním. V případě žádosti o zahraniční krytí zašle majitel feny HPCH také fotokopii průkazu původu vybraného psa. Určený poplatek za vydání KL zasílá majitel feny na účet KCHL a HPCH odešle při žádosti o KL potvrzení této platby. KL je platný jeden rok ode dne vydání, přičemž KL pozbývá platnost též v souvislosti s omezením či trvalým zákazem chovu.
Navrhované znění: V případě krytí feny zahraničním plemeníkem zašle majitel feny HPCH nejméně 4 týdny před plánovaným krytím (v případě vyřízení expres viz Organizační směrnice, bod 2) následující kopie:
Rodokmen
Vyšetření DKK
Pro všechny země FCI, ve kterých je prováděna bonitace rovnocenná s KCHL, bonitační protokol, z ostatních zemí tři výstavní posudky ze tříd dospělých (vyšší než třída mladých) nejhůře s hodnocením velmi dobrá.
Zubní karta, není-li k dispozici, potvrzení o plnochruposti.

Čl. 23:
Stávající znění: KL se po nakrytí podepíší, kopie zůstává chovateli, originál zašle majitel krycího psa HPCH do 1 týdne. KL se vyplňuje i v případě, že oba partneři jsou v majetku téhož chovatele. Při neuskutečněném krytí si chovatel může KL ponechat pro další použití. Nezabřeznutí feny hlásí majitel také HPCH a vrací použité KL.
Navrhované znění: Majitel krycího psa zašle formulář hlášení krytí HPCH do jednoho týdne po uskutečněném krytí současně se zaplacením krycího poplatku na klubový účet. Povinnost nahlášení krytí současně se zaplacením krycího poplatku se vztahuje na majitele psa i v případě nakrytí zahraniční feny. Rozhodne-li se chovatel nakrýt fenu zahraničním plemeníkem, přechází povinnost nahlášení krytí se současným zaplacením krycího poplatku na majitele feny. Výše poplatku za krytí, který sjednávají mezi sebou majitel krycího psa a nakryté feny, je výlučně jejich soukromou záležitostí. KCHL nepřísluší vést o těchto platbách jakékoliv záznamy. KCHL však doporučuje uzavření patřičné smlouvy mezi oběma stranami.
Odůvodnění: Zatímco je v zahraničních klubech sdružených v IULH naprosto běžnou záležitostí, že i majitelé plemeníků se podílejí zapojením svých psů do chovu průběžně na plnění klubové pokladny, končí to u nás poplatkem za absolvování bonitace, nepočítáme-li členský příspěvek, který je pro všechny členy stejný. Navrhované znění by mohlo alespoň trochu narovnat nepoměr přispívání do klubové pokladny mezi chovateli a majiteli psů.

Čl. 25:
Stávající znění: Chovná fena NESMÍ být nakryta dříve, než minimálně 10 měsíců od předchozího porodu a to i v případě úhynu vrhu, narození pouze jednoho štěněte apod. Sledování a dodržení této ochranné lhůty je povinností majitele feny. Fena může mít za svůj život maximálně tři vrhy.
Navrhované znění: Chovná fena nesmí být nakryta dříve, než cca 10 měsíců od předchozího porodu a to i v případě úhynu vrhu, narození pouze jednoho štěněte apod. Sledování a dodržení této ochranné lhůty je povinností majitele feny. 
Odůvodnění: Je nesmyslné omezovat generelně počet vrhů u feny na tři za život. Na jedné straně jsou feny, které se „nevzpamatují“ roky z jediného vrhu, na druhé straně jsou feny, které se i po čtyřech vrzích dožily ve    vynikající kondici vysokého věku. V rámci všech 20-ti klubů sdružených v IULH, existuje takové omezení pouze v irském klubu a rozhodně to není „na ochranu feny-matky“, jak bylo argumentováno ze strany HPCH při zavedení tohoto omezení poslední členskou schůzí. Při hrstce chovatelích v celém Irsku bylo toto omezení zavedeno za účelem zachování relativní rozmanitosti chovu. Podobné omezení má i švýcarský klub. Ani Švýcaři nezavedli omezení 3-4 vrhů na „ochranu feny-matky“. Stejné omezení platí totiž pro švýcarské plemeníky a není to rozhodně na „ochranu psů-otců“. Ti totiž mohou krýt zahraniční feny bez omezení počtu vrhů. Kdo trochu zná poměry ve švýcarském chovu, ví, že v celém klubu je pouze dvacítka aktivních chovatelů, kteří každoročně při počtu méně než 10(!) vrhů za rok vyprodukují cca 40 štěňat, někdy i méně. Takže omezení 3-4 vrhů jak u fen, tak u psů je pouze z důvodu zachování rozmanitosti chovu. V této souvislosti odkazuji na článek ve Zpravodaji 3/2008, str. 4-5 a v něm nesmyslných tvrzení ohledně švýcarského klubu. Co se „ochrany feny-matky“ týká, existuje v drtivé většině klubů sdružených v IULH předepsaná pauza mezi vrhem a následným krytím v délce ponejvíc 9-12 měsíců. Tam, kde chtějí nechat fenu více odpočinout, prodlužují pauzu při větším počtu štěňat o nějaký ten měsíc.

Čl. 26:
Stávající znění: …Inseminaci je nutno mít povolenu HPCH na KL…
Navrhované znění: …Inseminaci je nutno mít povolenu HPCH…

Čl. 28:
Stávající znění: …Chovatel zároveň s formulářem hlášení vrhu zasílá i kopii KL.
Navrhované znění: Uvedenou větu vypustit.

Čl. 36:
Stávající znění: KCHL je povinen v rámci řízeného chovu vrh kontrolovat…
Navrhované znění: KCHL je oprávněn v rámci kontrolovaného chovu vrh kontrolovat…

Čl. 40:
Stávající znění: …Při prvním krytí chovného psa zasílá majitel spolu s KL i originál průkazu původu svého psa také k přeregistraci.
Navrhované znění: …Při prvním krytí chovného psa zasílá majitel spolu s hlášením krytí i originál průkazu původu svého psa k přeregistraci.

Čl. 49:
Stávající znění:
 Seznam formulářů pro chov, které vydává HPCH:
krycí list 2x
přihlášky na vrh 2x
formulář vah 1x
formulář na chráněný název chovatelské stanice
formulář hlášení vrhu 1x
formulář o vhodnosti podmínek, které chovatel podepisuje a vrací poradci
dodatek ke smlouvě
Navrhované znění: Seznam  formulářů pro chov, které vydává HPCH a které jsou k dispozici ke stažení na klubových stránkách:
hlášení krytí 1x
přihlášky na vrh 2x
formulář vah 1x
formulář na chráněný název chovatelské stanice
formulář hlášení vrhu 1x
formulář o vhodnosti podmínek, který chovatel podepisuje a vrací poradci chovu
dodatek ke smlouvě

Čl. 51:
Stávající znění: …Rozhodnutí výboru je konečné až do doby konání členské schůze, která je nejvyšším orgánem klubu a ke které se může člen do 1 měsíce po rozhodnutí výboru KCHL odvolat a požádat o posouzení rozhodnutí výboru KCHL.
Navrhované znění: …Rozhodnutí výboru je dočasné až do doby konání členské schůze, která je nejvyšším orgánem klubu, odvolá-li se člen do 1 měsíce po rozhodnutí výboru KCHL. Členská schůze rozhodne s konečnou platností. V případě, že člen nevyužije možnost odvolání, je rozhodnutí výboru konečné.

Čl. 52:
Stávající znění: …poplatky, které je povinen v souladu s normativy KCHL platit, se zvyšují trojnásobně…
Navrhované znění: …poplatky, které je povinen v souladu s normativy KCHL platit, se zvyšují dvojnásobně
Odůvodnění: Dvojnásobné poplatky pro nečleny, dokonce i vyloučené bývalé členy, jsou v zahraničních klubech sdružených v IULH považovány za dostatečné.

-------------------------
-------------------------

 

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.

Komentáře tohoto článku jsou moderovány. Váš příspěvek se zobrazí až po schválení autorem článku.

Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a jedenáct